تحویل 3 دستگاه بعد از تعمیرات اساسی واگن ها توسط پیمانکار ریلی برتر کیان صنعت شهباز

تحویل ۳ دستگاه بعد از تعمیرات اساسی واگن ها توسط پیمانکار ریلی برتر کیان صنعت شهباز