تعمیرات اساسی 10 واگن پارسی کیان صنعت شهباز

تعمیرات اساسی ۱۰ واگن پارسی کیان صنعت شهباز