دریافت تندیس چهره های ماندگار صنعت ریلی. توسط مدیر عامل و پیمانکار برتر شرکت های حمل و نقل ریلی. جناب آقای مهندس مهدی شرفی.

دریافت تندیس چهره های ماندگار صنعت ریلی. توسط مدیر عامل و پیمانکار برتر شرکت های حمل و نقل ریلی. جناب آقای مهندس مهدی شرفی.