تعمیر مولد برق قطار

پروژه تعمیر مولد برق و دیزل ژنراتور قطار کیان صنعت شهباز