پروانه عضویت در انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های خدماتی پشتیبانی تعمیر و نگهداری عمومی شهر تهران در حوزی ریلی

پروانه عضویت در انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های خدماتی پشتیبانی تعمیر و نگهداری عمومی شهر تهران در حوزی ریلی