تعمیرات قطار کیان صنعت شهباز

پروژه تعمیرات و نگهداری کیان صنعت شهباز