تعمیرات اساسی واگن های مسافری مولد آلمان غربی رجا و کیان صنعت شهباز

تعمیرات اساسی واگن های مسافری مولد آلمان غربی رجا و کیان صنعت شهباز