پایان تعمیرات اساسی  واگن  پست و توشه با توانمندی پیمانکار برتر کیان صنعت شهباز شرکت کیان صنعت شهباز با پیشینه ای درخشان ارائه دهنده انواع خدمات: ریلی، تعمیرات اساسی واگن مولد، مسافری، لوکوموتیو و ... در ایران پروژه تعمیرات اساسی سه دستگاه واگن پست و توشه شرکت حمل و نقل ریلی رجا را به پایان رساند.