پایان تعمیرات اساسی واگن قطار پست و توشه کیان صنعت شهباز

پایان تعمیرات اساسی واگن قطار پست و توشه کیان صنعت شهباز