دریافت استاندارد بین‌المللی صنعت ریلی (گواهی‌نامه IRIS) توسط پیمانکار قطارهای مسافری و باری و مولد از سازمان UNIFE

دریافت استاندارد بین‌المللی صنعت ریلی (گواهی‌نامه IRIS) توسط پیمانکار قطارهای مسافری و باری و مولد از سازمان UNIFE