لوح سپاس با موضوع شرکت برتر پیمانکاری کیان صنعت شهباز تولید کننده و نگهداری کننده از واگن های باری مسافری و مولد از طرف انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

لوح سپاس با موضوع شرکت برتر پیمانکاری کیان صنعت شهباز تولید کننده و نگهداری کننده از واگن های باری مسافری و مولد از طرف انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران