اعطای تقدیرنامه. با موضوع پیمانکار برتر، به شرکت پیمانکاری کیان صنعت شهباز. در همکاری با شرکت قطارهای مسافری و باری مهتاب سیر جم .

اعطای تقدیرنامه. با موضوع پیمانکار برتر، به شرکت پیمانکاری کیان صنعت شهباز. در همکاری با شرکت قطارهای مسافری و باری مهتاب سیر جم .