اعطای سپاس نامه از جشنواره خادمین برتر. با موضوع پیمانکار برتر. به جناب آقای مهدی شرفی مدیر عامل شرکت پیمانکاری کیان صنعت شهباز. در همکاری با شرکت قطارهای مسافری و باری مهتاب سیر جم .

اعطای سپاس نامه از جشنواره خادمین برتر. با موضوع پیمانکار برتر. به جناب آقای مهدی شرفی مدیر عامل شرکت پیمانکاری کیان صنعت شهباز. در همکاری با شرکت قطارهای مسافری و باری مهتاب سیر جم .