۱۳۹۵/۰۵/۲۹
تعمیرات قطار کیان صنعت شهباز

پروژه تعمیرات و نگهداری ۳ دستگاه مولد برق ۶۶۰ ولت جوپار

شرکت کیان صنعت شهباز انجام این پروژه در خصوص تعمیرات،نگهداری و راهبری ۳ دستگاه مولد برق ۶۶۰ ولت میباشد که در رام […]