۱۳۹۵/۰۷/۰۵
پروژه باری کیان صنعت شهباز و زجا

خدمات فنی در سیر و نگهداری و تعمیرات ۳۹ دستگاه واگن مولد برق ۶۶۰ ولت و مترویی

پروژه باری در دست انجام شرکت کیان صنعت شهباز در سال ۱۳۹۴ کنسرسیوم شامل شرکت های تاحا ،کیان صنعت شهباز و نقش گوهر رهنورد موفق به […]