پایان تعمیرات اساسی واگن ۵۰۵۶۱۶۳

تعمیرات اساسی اولین واگن شرکت مهتاب سیر جم در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ خاتمه یافته و تحویل شرکت مذکور داده شد.

تعمیرات اساسی سریع واگن ۵۰۵۶۱۶۳