مجموعه رویدادها و پروژه های صنعت ریلی در کیان صنعت شهباز

پیمانکار ریلی فعال در عرصه نگهداری، تعمیرات و راهبری واگن مولد مسافری و لوکوموتیو
راه آهن جمهوری اسلامی ایران

تندیس
عضویت در مجامع، گواهی نامه ها و مستندات

تقدیرنامه

راه اندازی سایت

سر انجام در تاریخ 1395/05/29 پروژه راه اندازی سایت شرکت کیان صنعت شهباز شروع شد.