مجموعه رویدادها و پروژه های صنعت ریلی در کیان صنعت شهباز

پیمانکار ریلی فعال در عرصه نگهداری، تعمیرات و راهبری واگن مولد مسافری و لوکوموتیو
راه آهن جمهوری اسلامی ایران

پروژه مولد برق شرکت کیان صنعت شهباز5
پروژه

ساخت یک دستگاه واگن مولد برق 660 ولت

در شرکت کیان صنعت شهباز پروژه ساخت مولد برق  برای پاسخگویی به نیاز شرکت مهتاب سیر جم  جهت تامین برق ناوگان مسافری خود، بر مبنای مولدهای

پروژه مولد برق کیان صنعت شهباز3
پروژه

بازسازی واگن مولد 9906122

شرکت کیان صتعت شهباز در سال 1390 طی یک قرارداد در مدت زمانی  چهار  ماه با شرکت حمل و نقل ریلی رجا  موفق به بازسازی یک دستگاه

تعمیرات مولد برق پیمانکار ریلی برتر کیان صنعت شهباز
پروژه

نگهداری و تعمیرات واگن های مولد برق

همکاری پیمانکاران برتر ریلی و شرکت حمل و نقل ریلی  رجا در سال 1394کنسرسیوم شامل شرکتهای تاحا ،کیان صنعت شهباز و نقش گوهر رهنورد موفق به