پروژه مسافری

پروژه تعمیرات،نگهداری ۵ رام قطار مسافری شرکت جوپار

شرکت کیان صنعت شهباز انجام دهنده این پروژه در خصوص تعمیرات،نگهداری ۵ رام قطار مسافری در مسیر های تهران-زاهدان،تهران-بندرعباس و تهران-کرمان متعلق به شرکت قطار های مسافری و باری جوپار میباشد.تعمیرات این واگن ها اعم از تعمیرات تابلو،تهویه،صوتی،روشنایی و … توسط پرسنل تعمیرات در ایستگاه های مبداء و مقصد انجام میپذیرد و در طول سیر نیز یک مامور بعنوان مامور برق حضور خواهد داشت.

تصاویر