مجموعه رویدادها و پروژه های صنعت ریلی در کیان صنعت شهباز

پیمانکار ریلی فعال در عرصه نگهداری، تعمیرات و راهبری واگن مولد مسافری و لوکوموتیو
راه آهن جمهوری اسلامی ایران

تعمیرات اساسی واگن مسافری توسط کیان صنعت شهباز شرکت تعمیرات و نگهداری واگن و قطار
پروژه

تعمیرات اساسی واگن مسافری 7056013

تعمیرات اساسی واگن مسافری 7056013 در مورخ 1394/02/10 پروژه تعمیرات اساسی واگن مسافری به تعداد 10 دستگاه واگن مربوط به شرکت مهتاب سیر جم فعال در