۱۳۹۴/۰۷/۲۳
تعمیرات مولد برق پیمانکار ریلی برتر کیان صنعت شهباز

نگهداری و تعمیرات واگن های مولد برق

همکاری پیمانکاران برتر ریلی و شرکت حمل و نقل ریلی  رجا در سال ۱۳۹۴کنسرسیوم شامل شرکتهای تاحا ،کیان صنعت شهباز و نقش گوهر رهنورد موفق به […]