مجموعه رویدادها و پروژه های صنعت ریلی در کیان صنعت شهباز

پیمانکار ریلی فعال در عرصه نگهداری، تعمیرات و راهبری واگن مولد مسافری و لوکوموتیو
راه آهن جمهوری اسلامی ایران

Power Generator Project

Reconstruction of the generating wagon

Kian Sataat Shahbaz Company in 1390, during a four-month contract with Raja Rail Transportation Company, succeeded in rebuilding a 380-volt generator. It should be mentioned that

Power Generator Project

Overhaul of 6 KTA19G2 coummins engine

Kian Sanat Shahbaz Company in 1389, during a 6-month contract with Raja Rail Transport Company, was obliged to repair 6 KTA19G2 engines. These generators have KTA19G2