مدیران شرکت کیان صنعت شهباز​

پیشروان صنعت ریلی ایران پایدار

طراحی ، ساخت ، نصب ، مونتاژ ، راه اندازی ، تعمیر و نگهداری نیروگاه های ثابت و متحرک
تأمین قطعات، طراحی ، مشاوره فنی، اجراء ،ساخت ، نگهداری و تعمیرات واگن مولد برق، مسافری، لوکوموتیو ، تندرو، باری ، بخار ، واگن اتوبوسی
تأمین قطعات، طراحی ، مشاوره فنی، اجراء ،ساخت ، نگهداری و تعمیرات در رابطه با کلیه وسائل نقلیه
تدوین و اجرای سیستم های نگهداری و تعمیرات اعم از تعمیرات پیشگیرانه و پایش شرایط
طراحی و تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات موتورهای دیزل

ارتباط با کیان صنعت شهباز