تقدیرنامه ها

پیمانکار ریلی منتخب انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

لوح سپاس با موضوع شرکت برتر پیمانکاری کیان صنعت شهباز تولید کننده و نگهداری کننده از واگن های باری مسافری و مولد از طرف انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

تندیس چهره های ماندگار صنعت ریلی

دریافت تندیس چهره های ماندگار صنعت ریلی. توسط مدیر عامل و پیمانکار برتر شرکت های حمل و نقل ریلی. جناب آقای مهندس مهدی شرفی.

تجلیل از برند برتر راه آهن

اجلاس سراسری تجلیل از برند برتر کیان صنعت شهباز برند و پیمانکار ریلی جمهوری اسلامی ایران به پاس سال ها درخشش در عرصه صنعت راه آهن ارائه  دهنده  خدمات نگهداری ، تعمیرات و راهبری واگن مولد مسافری  و لوکوموتیو 

عملکرد رضایتبخش کیان صنعت شهباز پیمانکار ریلی برتر در کنار مهتاب سیر جم

در راستای عملکرد رضایتبخش کیان صنعت شهباز پیمانکار ریلی برتر در کنار مهتاب سیر جم  کارفرمای محترم در پروژه تعمیرات اساسی ۱۰ دستگاه واگن مسافری پارسی شرکت کارفرما در نامه ای رضایت خود را از کیان صنعت شهباز این  فعال حوزه صنعت ریلی راه آهن ایران عزیز اعلام کرد. گامی دیگر در جهت سربلندی میهن عزیزمان ایران

حسن عملکرد پروژه تعمیرات و نگهداری مولد برق قطارهای مسافری

تقدیر و رضایتمندی شرکت محترم  جوپار ازحسن عملکرد کیان صنعت شهباز پیمانکار ریلی برتر راه آهن ایران اسلامی  در  پروژه تعمیرات و نگهداری ۳ دستگاه مولد برق ۶۶۰ ولت  قطارهای مسافری برای انجام به موقع تعهدات و کیفیت خدمات

قدردانی شرکت محترم جوپار در پروژه نگهداری و تعمیرات برق و تهویه و سیستم صوتی قطارهای مسافری

قدردانی شرکت محترم جوپار از کیان صنعت شهباز پیمانکار برتر ریلی  جهت حسن انجام  پروژه نگهداری و تعمیرات برق و تهویه و سیستم صوتی قطارهای مسافری 

مستندات کیان صنعت شهباز