عضویت در انجمن صنفی

پروانه عضویت و فعالیت در مجامع ریلی و پیمانکاری شرکت های تعمیرکننده و راهبر ریلی پروانه عضویت در انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های خدماتی پشتیبانی تعمیر و نگهداری عمومی شهر تهران در حوزی ریلی عضویت و پروانه فعالیت در انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته کیان صنعت شهباز

پروانه عضویت در انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های خدماتی پشتیبانی تعمیر و نگهداری عمومی شهر تهران در حوزی ریلی
پروانه عضویت در انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های خدماتی پشتیبانی تعمیر و نگهداری عمومی شهر تهران در حوزی ریلی
عضویت و پروانه فعالیت در انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته کیان صنعت شهباز
عضویت و پروانه فعالیت در انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته کیان صنعت شهباز

پروژه های کیان صنعت شهباز نگهداری تعمیرات و راهبری واگن مولد واگن مسافری و لوکوموتیو