بازدید وزیر راه و شهر سازی و بهره برداری از ۱۰ واگن کیان صنعت شهباز

 با مشارکت کیان صنعت شهباز پیمانکار برتر ریلی و فعال در صنعت   پرشکوه ایران عزیز در بازدید وزیر راه و شهر سازی ۱۰ دستگاه واگن به ناوگان حمل و نقل ریلی اضافه گردید.

بازدید محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و بهره برداری از ۱۰ واگن کیان صنعت شهباز