تعمیرات اساسی واگن آلمان غربی

کیان صنعت شهباز پیمانکار ریلی مجری پروژه تعمیرات اساسی واگن آلمان غربی

تعمیرات اساسی اسکلت بندی ۴ دستگاه واگن مسافری آلمان غربی