تعمیرات اساسی واگن های مسافری آلمان غربی

تعمیرات اساسی واگن های مسافری آلمان غربی

تعمیرات اساسی واگن های مسافری آلمان غربی پیرو برد در مناقصه تعمیرات اساسی ۱۲ دستگاه واگن مسافری آلمان غربی شرکت حمل و نقل ریلی رجا توسط کیان صنعت شهباز ارائه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری مولد، واگن های مسافری و لوکوموتیو