تعمیرات اساسی واگن و قطار در کیان صنعت شهباز

مجموعه تصاویر تعمیرات اساسی واگن و قطار  پارسی شرکت حمل و نقل ریلی مهتاب سیر جم

نتیجه همکاری پیمانکار برتر شرکت کیان صنعت شهباز و شرکت حمل و نقل ریلی مهتاب سیر جم در:

 تعمیرات اساسی واگن و قطار  پارسی ۱۰ دستگاه