تعمیرات اساسی ۵۰۴۶۰۳۳

در مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ پروژه تعمیرات اساسی ۱۰ دستگاه واگن مهتاب با دمونتاژ واگن مسافری ۵۰۴۶۰۳۳ آغاز گردید.