تعمیرات اساسی ۵۰۴۶۲۰۲

تعمیرات اساسی واگن چهار و پنج شرکت مهتاب سیر جم در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ در مدت ۵۶ روز توسط شرکت کیان صنعت شهباز خاتمه یافته و تحویل شرکت مذکور گردید.