طراحی داخلی واگن و قطار آلمان غربی شرکت رجا

طراحی داخلی واگن و قطار آلمان غربی شرکت رجا

طراحی داخلی واگن و قطار  آلمان غربی به تعداد ۱۲ دستگاه مربوط به شرکت حمل و نقل ریلی رجا توسط توسط شرکت فنی مهندسی کیان صنعت شهباز پیشرو در تعمیرات نگهداری و راهبری واگن مولد واگن مسافری و لوکوموتیو …