واگن رستوران ۵ ستاره زندگی

بتعمیرات ویژه تبدیل واگن مسافری دو طبقه چینی نوین صنعت رجاء به واگن رستوران دو طبقه توسط کیان صنعت شهباز پیمانکار ریلی برتر

پروژه تعمیرات ویژه تبدیل واگن مسافری دو طبقه چینی به واگن رستوران دو طبقه