پایان تعمیرات اساسی  واگن  پست و توشه

پایان تعمیرات اساسی  واگن  پست و توشه با توانمندی پیمانکار برتر کیان صنعت شهباز

شرکت کیان صنعت شهباز با پیشینه ای درخشان ارائه دهنده انواع خدمات:

ریلی، تعمیرات اساسی واگن مولد، مسافری، لوکوموتیو و … در ایران پروژه تعمیرات اساسی سه دستگاه واگن پست و توشه شرکت حمل و نقل ریلی رجا را به پایان رساند.